Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Θέσεις εργασίας στα ΕΛ.ΤΑ


Θέσεις εργασίας ΣΟΧ στην Αττική, υποβολές μέχρι 08/10/2012.

Υπάρχει χρόνος ακόμα...

Αναλυτικότερα:

"ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ  59   /2012
Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα επτά (17) άτοµα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
για χρονικό διάστηµα  οκτώ (8) µηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και
παροδικών αναγκών στα Καταστήµατα ΕΛΤΑ, Σπάτων, Αερολιµένα Αθήνας, Νέας Μάκρης, Ραφήνας,
Αυλώνα, Ωρωπού, Καπανδριτίου, Κορωπίου, Αναβύσσου, Λαυρίου, Κερατέας, Μαρκοπούλου και
Παιανίας,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούµενα  προσόντα:
1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωµα ΙΕΚ οποιαδήποτε  ειδικότητας του Τοµέα
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τοµέα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης,  ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου,  ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα,  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα
από ειδικότητα,  ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης,  ή άλλο ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα :επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  µε κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 28-09-2012  έως και
08-10-2012 στην ακόλουθη ∆ιεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 59 / 2012)                              
( τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353229 και 3353487)
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 112/1222/311.31/17-09-2012
Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες
όπου θα γίνουν οι προσλήψεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “21-03-2012” το οποίο
περιλαµβάνει επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την
κατάταξη, καθώς επίσης και το ειδικό παράρτηµα απόδειξης γνώσης Η/Υ µε σήµανση έκδοσης “09-07-
2012”.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήµατα αυτά, µέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ  (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την
αναζήτηση του  εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών
φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) ."


Περισσότερα:

http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/%CF%83%CE%BF%CF%87%2059.pdf

http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου