Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση για απασχόληση Εκπαιδευτών ΙΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 -2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΑ: Β4ΘΟ46ΨΖΣΠ-Π5Θ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 – 2013

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης γνωστοποιεί ότι για τις ανάγκες κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της χώρας για το Φθινοπωρινό εξάμηνο έτους κατάρτισης 2012-2013, θα απασχολήσει εκπαιδευτές με σύμβαση μίσθωσης έργου. Προς τούτο, καλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση εκπαιδευτές ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενους στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουν από 12/9/2012 μέχρι και 18/9/2012 σχετικές αιτήσεις σε όσα από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιθυμούν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της Πρόσκλησης απασχόλησης Εκπαιδευτών Φθινοπωρινού εξαμήνου έτους 2012-2013 του κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση αναλυτικά της Πρόσκλησης για Εκπαιδευτές Φθινοπωρινού εξαμήνου 2012-2013 όλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. καθώς και των παραρτημάτων των ειδικοτήτων και μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cert.gsae.edu.gr/iek.


Αναλυτικά: http://cert.gsae.edu.gr/iek/index.php/menu11-3/107-2012_fu
http://cert.gsae.edu.gr/iek/index.php/menu11-3/108-2012_fu-2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου